เงื่อนไขรับประกันและเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย tohome.com ทุกรายการเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตนั้นๆ

ได้โดยตรง หรือสามารถฝากเคลม หรือส่งซ่อมผ่าน headphoneguru.com

 

การส่งเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน headphoneguru.com โดยปกติ การส่งซ่อมโดยฝากผ่าน tohome.com จะใช้เวลามากกว่าการติดต่อศูนย์บริการโดยตรง และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่ง

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งท่านจำเป็นต้องนำสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด

พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินค้า มาที่สำนักงานของ headphoneguru.com

 

2.1 การรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน :

 

headphoneguru.com มีนโยบายการรับประกันสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้ากับ headphoneguru.com โดยหลังจากทางบริษัท

ได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของท่าน พร้อมทั้งได้รับสินค้ากลับคืนจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้น

จากนั้นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ tohome.com จะทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัทมีดังนี้

 

1. headphoneguru.com จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง โดยทาง headphoneguru.com จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด

2. กรณีสินค้ามีปัญหา ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของศูนย์ผู้ผลิตแล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง แต่บริษัท ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิต

ไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม

3. ประเภทของสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ได้ มีดังนี้ 

- สินค้าในหมวดคอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รายละเอียดการรับประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางศูนย์บริการของสินค้า

 

2.2 การรับประกันสินค้า :

 

1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (1) อุบัติเหตุ (2) ความประมาทเลินเล่อ (3) เหตุสุดวิสัย (4) การใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (5) การแก้ไขดัดแปลงและซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (6) การกัดกร่อน (7) อุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่ และสายชาร์จ ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับสินค้า (8) กรณีที่หมายเลขเครื่องของสินค้าไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูกทำลายหรือหายไป

2. ทาง headphoneguru.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม อันเกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกัน เช่น ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร การใช้ประโยชน์ หรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือสารสนเทศสูญหาย ถูกลบออกหรือถูกแก้ไข

3. ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ในขณะที่ส่งสินค้าคืนไปยัง headphoneguru.com หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ headphoneguru.com เว้นแต่เป็นการขนส่งโดย headphoneguru.com หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตของ headphoneguru.com ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ หรือลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนจากลูกค้า กรณีนี้ headphoneguru.com จะคิดค่าใช้จ่ายในบริการไปรับสินค้าคืนเป็นจำนวนเงิน 200 บาท

4. สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้การพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิตถือเป็นที่สิ้นสุด และท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้าทั้งหมด

5. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินซึ่งท่านจะได้รับพร้อมกับตัวสินค้า

6. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือจอภาพ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือ "จุดบอด" (dead pixels) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกตินั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน บริษัทขอจัดเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี

8. สินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าอื่นๆ บน www.headphoneguru.com การเคลมและการส่งซ่อมจะยึดนโยบายของแต่ละร้านค้าเป็นสำคัญ และหากเกิดการส่งซ่อมหรือการเคลม ท่านจะต้องติดต่อ

กับร้านค้าโดยตรงเพื่อดำเนินการดังกล่าว 

9. headphoneguru.com เป็นเพียงสื่อกลางในการดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเท่านั้น